tisdag 3 november 2009

MP-budgeten: Årtalsexcercis och vänstersvängar

Miljöpartiet i landstinget presenterar idag sitt budgetförslag. Det stora nyheten är en ny manöver i Miljöpartiets årtalsexercis. Under fyra år har man bytt årtal för ett fossilbränslefritt tre gånger: Från 2021, till 2015, och nu till 2020. Det senaste hoppet motiveras utifrån att "den nuvarande majoriteten inte satsar tillräckligt".

Ett milt sagt lustigt påstående då vi fortfarande jobbar efter, och ligger i fas med Miljösteg 5 - det miljöprogram som togs fram när Miljöpartiet själva hade ansvar för miljöfrågorna. Det är Centerpartiet och alliansen som bland annat kommer att mer än tredubbla antalet miljöbussar, från 200 till 700 år 2011, och det är vi som har gjort det stora genombrottet i att få alla sjukhus att installera lustgasrening.

Att vårt genomförande av det ambitiösa Miljösteg 5-programmet inte är tillräckligt snabb för att göra det möjligt att nå MP:s tidigare mål om fossilfritt landsting till 2015 är inte vårt fel. Det var först när MP kom i opposition som de tyckte att 2015 var ett lämpligt mål. När MP inte kan presentera skarpa förslag på hur man ska nå fossilbränslefrihet till 2015 backar man till det ungefärliga årtal Miljösteg 5 skulle nå fossilbränslefrihet om programmet fortsatte efter 2012. Det vill säga, man ansluter sig till den uppfattning man hade i majoritet - men skyller på oss för att man gör det. Häpnadsväckande.

En rad av MP:s krav är utvecklade av Alliansen och i någon fas av genomförande eller under utredning: T.ex. etisk och social upphandling, utredning av pendlingstrafik på vatten, och satsningar på samordningsförbunden.

Några andra punkter från budgetförslaget:

”Den ökade trängseln på Essingeleden måste hanteras i närtid (!), annars riskerar leden att helt korka igen eller vibrera sönder under den hårda belastning som den inte är konstruerad för. Därför ska trängselavgifter införas den 1 januari 2010 och kompletteras med ett förbud för tung trafik under rusningstid.”

Det är rätt verklighetsbild. Men hur löses problemet på längre sikt utan alternativa vägar över Saltsjö-Mälarsnittet? MP har inga sådana förslag - eftersom de motsätter sig den enda planerade länken mellan norra och södra länsdelarna: Förbifart Stockholm.

”Den miljard som Miljöpartiet i Stockholms stad budgeterat till förbättringar inom SL:s trafik avsätts till investeringar för en forcerad utbyggnad i spårtrafik i Stockholms stad. Desasa medel ska kunna avropas från Stockholms stad när SL presenterar en investeringsplan i enlighet med intentionerna.”

Mp har gjort lätt för sig men svårt för juristerna. Medan kommunerna faktiskt har ett delansvar för vägnätet är det otvetydigheten så att landstinget – och i viss utsträckning staten - är ansvarigt för kollektivtrafiken. Är det verkligen rimligt att skattebetalarna i Stockholms stad ska tvingas betala dubbelt jämfört med invånarna i övriga länet? Är det inte en väl sorglös för att inte säga slarvig hantering av stockholmsbornas skattepengar?

Värt att notera är också partiets kraftiga vänstersväng i vårdfrågor:

”Det är viktigt att eventuella ekonomiska överskott går tillbaka till vården för att förbättra verksamheten och inte användas till vinstutdelning till aktieägare”.

Detta är faktiskt en uppfattning som ligger en bra bit till vänster om socialdemokraternas partikongress.

”Landstingets akutsjukhus ska ägas och drivas av landstinget för att garantera helhetssyn och samhällsansvar. ”

Vill MP eller vill MP inte socialisera Capio S:t Göran? Anser MP att S:t Göran inte har helhetssyn eller tar samhällsansvar? Tänker MP sälla sig till Vänsterpartiet i landstingets vänsterhörn?

”LOV eller LOU ska inte användas som privatiseringsverktyg i så stor utsträckning att det blir obalans mellan privat och offentligt driven verksamhet”.

Hur i helsefyr kan man se en sådan risk om vårdföretag inte får ta ut vinst? MP:s vänstergirar i vårdfrågor visar på en oförmåga att förstå vad som driver fram kvalité. Tar man bort möjligheten att tjäna pengar i vården rycker man också i ett slag undan mattan för alla privata vårdentreprenörer. Varför ska någon investera i ett företag som inte ger vinst?

Intressant? Andra bloggar om MP, Miljöpartiet, Centern, Centerpartiet, miljö, miljöpolitik, stockholm, stockholms läns landsting, förbifart stockholm, kollektivtrafik

1 kommentar:

Anonym sa...

Tack for intiresny Blog