torsdag 28 januari 2010

Ett steg närmare en rimlig vård för papperslösa.

Äntligen tillsätter regeringen utredningen om hur vården för så kallade papperslösa kan förbättras. Det är en viktig framgång för socialminister Göran Hägglund (kd) och för socialutskottets ordförande Kenneth Johansson (c) och ett stort nederlag för migrationsminister Tobias Billström (m). Det är också ett bevis för att Moderaterna inte har en självklar vetorätt i regeringen trots sin storlek.

Tack Göran Hägglund och Kenneth Johansson (c) för ett bra arbete.

Kenneth Johansson och Stina Bengtsson bloggar om detta.

Intressant? Andra bloggar om papperslösa, Kenneth Johansson, Göran Hägglund, Tobias Billström, centerpartiet, kristdemokraterna, moderaterna, alliansen

tisdag 26 januari 2010

Kommer stadshuset att vidga sitt perspektiv i år?

I fjol skrev jag på Svenska Dagbladets Brännpunkt om landstingets beslut att delta i WWF:s manifestation Earth Hour, och kritiserade kollegorna i stadshusets beslut att inte göra det.

I dag ser jag via ABC att min kollega miljöborgarrådet Ulla Hamilton (M) verkar ha svängt i frågan, och Stockholms Stad kommer förhoppningsvis att delta den 27 mars. Mycket bra och välkommet!

Motståndarna, som säkert kommer att finnas även detta år, har fortfarande rätt i att en timmes släckt belysning inte har någon egentlig miljöeffekt. Men då missar de poängen, i år igen: att Earth hour är ett kostnadsfritt och effektivt sätt att både visa vilket globalt tryck som finns i miljöfrågorna och sätta fokus på det reella miljöarbetet.

Många av landstingets verksamheter är svåra att släcka ned under en dryg timma för att delta i manifestationen. Operationer bör inte utföras med stearinbelysning, och busshållplatser behöver vara upplysta av säkerherhetsskäl. Men jag kommer att verka för de lokaler vi har som inte behöver vara upplysta kommer att släckas den 27 mars.

Den som vill göra något handgripligt utöver att släcka ned själv, kan likt min kollega Per Ankersjö i stadshuset köpa en utsläppsrätt, motsvarande ca 80 000 släckta glödlampor i en timme. Jag kommer att göra både och.

Intressant? Andra bloggar om stockholms läns landsting, stockholms stad, ulla hamilton, per ankersjö, , , , , , , ,

onsdag 20 januari 2010

Samordningsvinster

När Alliansen presenterade Stockholms läns landstings budget för 2010, meddelade jag bland annat att vi från landstingets sida ökar anslagen med fem miljoner till de s k samordningsförbunden.

Samordningsförbunden är så kallade fyrpartsfinsam (fyra finansiärer som samordnar) - där landstinget tillsammans med kommunerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan arbetar med att bland annat rehabilitera och få tillbaka långtidsarbetslösa och sjukskrivna i arbete.

Samordningsförbunden är inte bland de hetaste frågorna i politiken. Men för Centerpartiet är de viktiga eftersom de är mycket framgångsrika i att hjälpa personer ut från - samt förebygga - utanförskap.

Utgångspunkten för samordningsförbunden är att stat, kommun och landsting tar ett samlat grepp kring människors sjukdomsbild och orsaken till deras arbetslöshet. Förbunden arbetar också förebyggande för att hjälpa människor redan innan de riskerar långtidssjukskrivning.

Min kollega Birgitta Rydberg skriver i dag på DN Debatt om behovet av ett nationellt tvåpartfinsam, där landstingen och försäkringskassan övertar ansvaret för rehabiliteringen - ett intressant förslag som ligger i linje med den inriktning mot mer samordning vi har i Stockholm. Regeringen borde överväga den föreslagna lösningen.

Läs även DN:s och SvD:s ledarstick kring den aktuella sjukförsäkringsdebatten.


måndag 18 januari 2010

Felaktigheter om kostupphandlingens miljöaspekter

I söndagens SvD (ej online) går det att – än en gång – läsa om kostupphandlingen i Stockholms läns landsting. Den här gången ger SvD bilden av att miljöfrågorna helt har ignorerats i upphandlingen.

Det stämmer inte. Omfattande krav har ställts, helt enligt regelboken. Avtalet kräver bland annat ett aktivt miljöarbete, uppföljning och årlig rapportering från leverantörens sida. Dessutom ska en handlingsplan tas fram för hur mat- och förpackningavfall ska minimeras.

Miljöpartiets Raymond Wigg har därför fel när han hävdar att upphandlingen ”inte alls är analyserad ur miljösynpunkt”. Problemet med att plastmatlådorna inte återvinns beror inte på upphandlingen. Det beror på att det inte finns ett fungerande insamlingssystem i Stockholmsregionen. Olika aktörer kan inte enas om hur lagar och regler ska tolkas.

Det saknas också en anläggning för plaståtervinning i regionen. Fram till våren 2008 samlades landstingets hårdplastförpackningar in och togs om hand vid en anläggning i Spånga. Efter att den lades ner finns nu den närmaste anläggning för plaståtervinning i Värnamo och Arvika.

Förutom detta krävs smidiga rutiner på sjukhusen för att hantera plastförpackningarna. De måste diskas ur för att kunna återvinnas.

Landstingets nuvarande miljöprogram – som togs fram när MP hade miljöansvaret – har ganska svaga och otydliga ambitioner vad gäller återvinning. Till 2012 ”prioriteras resurssnålhet och kretsloppsanpassning vid upphandling och inköp”, enligt programmet.

Men vi tar fasta på denna otydlighet. Målsättningen måste skärpas i landstingets nya miljöprogram som nu tas fram. Frågan om resurseffektivitet – återvinning och återanvändning – måste bli en av huvudfrågorna. Landstinget kan göra mer. Men det krävs framförallt en fungerande marknad för plaståtervinning – fler måste engagera sig för att den ska komma till stånd.

Intressant? Andra bloggar om stockholms läns landsting, landstinget, miljö, centerpartiet, centern