fredag 29 april 2011

Sjunkbomber utanför djurens barnkammare

Försvarsmakten har fattat beslut om att genomföra en så kallad sjunkbombfällning utanför Nåttarö i Haninge kommun på måndag. Detta beslut har fattats trots att Länsstyrelsens rekomenderat försvaret att inte genomföra övningen. Jag har idag i Radio Stockholm kritiserat försvaret för att de ändå framhärdar.

Anledningen till min kritik är för det första att de väljer att genomföra övningen i maj månad. Just nu ynglar fiskarna, fåglarna häckar och sälen har nyligen fått kutar. Havet är att betrakta som djurens barnkammare just denna tid. Att försvaret dessutom väljer att genomföra övningen med skarp ammunition gör det hela än mer oförståeligt. Ljudvågor sprider sig långt under vatten, både fisk, fågel och säl har god hörsel och påverkas av undervattensaktiviteter. Även tryckvågor och grumling av vattnet kan medföra problem i närområdet.

Det finns alltså en stor risk att bombningen kommer att påverka djurlivet negativt. Liknande övningar som genomförst i andra områden att lett till att fiskbeståndet helt försvunnit under en så pass lång tid som fem år. När Skärgårdsstiftelsen och andra ansvarsfulla aktörer genomför muddringar och likande arbeten genomförs alltid dessa under hösten och alltid så långt ut som möjligt.

Självklart ska försvaret öva, också i skärgården. Det är också förståeligt att försvaret vill öva så verklighetstroget som möjligt, det vill säga med skarpa laddningar. Men att välja att göra det så pass nära ett skyddat naturområdet och under denna tid på året är oacceptabelt.

Skärgårdens fågelliv är under hård press. Det visar också Skärgårdsstiftelsens Kustfågelinventeringar som nyligen presenterat sin rapport. Den visar bland annat oroväckande siffror om ejdern som de senaste två åren halverats. Även fiskbestånden är i obalans. Det är mot den bakgrunden man måste förstå hur viktigt det är att även viktiga samhällsintressen som Försvarsmakten tar största möjliga hänsyn.

* * *

PS. För övrigt anser jag att storskarven och mellanskarven inte hör till utrotningshotade fågelarter och att det därför är fullt rimligt att begränsa beståndens storlek. DS.

onsdag 27 april 2011

Överdriven försiktighet från regeringens utredare?

Gerhard Larsson lämnar idag över utredningen "Bättre insatser vid missbruk och beroende" till regeringen. Inriktningen för utredningen har framför allt varit hur en bättre samordning av missbruksvården kan skapas. För att komma till rätta med de problem som idag uppstår på grund av det delade huvudmannaskapet, föreslår Gerhard Larsson att landstingens och kommunernas ansvar för vårdkedjan tydliggörs genom ny lagstiftning.


Att utredningen nu presenteras är mycket välkommet - missbruksvården har länge varit ett problemområde där personer ofta faller mellan stolarna på grund av otydlighet kring vem som ska ge vården. Samtidigt är jag inte alldeles övertygad om att lösningarna som presenteras verkligen är tillräckligt progressiva för att få till de förbättringar som efterlyses.


Gerhard Larsson påpekar själv att personer som är fast i någon form av beroende hellre söker vård hos sjukvården än socialtjänsten. Det borde motivera att landstingen ges ett ännu tydligare ansvar än vad som föreslås i utredningen. En överdriven reformförsiktighet riskerar att resultera i en fortsättning i samma hjulspår.

tisdag 19 april 2011

Vad menar Miljöpartiet?

Yvonne Blombäck har sedan jag uttalat mitt uppfattning om att vi bör finna ytterligare finansiering för tidigareläggning av vissa kollektivtrafikinvesteringar varit ute och knorrat i artiklar på Newsmill.

Men det är oklart vari Blombäcks kritik egentligen ligger. I hennes första artikel menar hon att Centerpartiet borde ha röstat för Miljöpartiets förslag i landstingets trafiknämnd, men trängselskatten ingen fråga som landstinget kan besluta om. Enligt Blombäck bryter vi även överenskommelsen om att trängselavgifterna ska gå till att finasiera förbifart Stockholm, trots att vårt förslag handlar om en ytterligare höjning för att beskosta ytterligare investeringar.

Några dagar senare kommer artikeln nummer två, där hon föreslår precis det jag uttalat. Att en höjning av trängselskatterna kan gå till att finasiera en snabbare utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholm. Samtidigt säger hon att inget Alliansparti har sagt något om oron för att resandet med kollektivtrafik inte ökar tillräckligt mycket. Konstigt, då hon några dagar tidigare gick till attack mot mig eftersom jag uttalat min oro för just det. Hon efterfrågar också en bred blocköverskridande överenskommelse för kortsiktiga och långsiktiga lösningar för kollektivtrafiken. Blombäck tycks ha glömt bort att Miljöpartiet valde att inte skriva under Stockholmsöverenskommelsen som är just en bred överenskommelse för långsiktiga och kortsiktiga investeringar i Stockholmsregionens kollektivtrafik.

Yvonne Blombäck och jag är överens om en sak. Stockholmsregionen växer nästan dubbelt så fort som de regionala planerna räknat med. För att klara klimatmålen måste fler resa kollektivt och färre resa med miljöförsörande bilar och en lösning kan vara höjda trängselskatter. Men våra metoder för att nå fram skiljer sig åt, läs mitt svar på Newsmill: Miljömålen går före plakatpolitik

torsdag 7 april 2011

Fördubbla trängselavgifterna

Med anleding av ett underlag från SL som presenterades på landstingets trafiknämnd igår gick jag återigen ut med att vilja fördubbla trängselavgifterna. Detta var något Centerpartiet presenterade redan i valrörelsen, på bland annat Stockholmsdebatt.

Enligt uppgifter från SL ökade andelen resande med kollektivtrafik kraftigt i och med införandet av trängselavgifter 2006, denna kraftiga ökning har sedan år för år stagnerat. Jämför man ökningen av befolkningen i Stockholms län och ökningen av andelen resande med kollektivtrafiken växer de inte i samma takt.

För att klara av de regionala klimatmålen måste biltrafiken med miljöförstörande bilar minska och resandet med kollektivtrafiken öka. Med hänvisning till den kraftiga ökningen 2006 kommer höjda trängselavgifter leda till att fler låter bilen stå. Genom att höja trängselavgiften kan vi också genomföra viktiga investeringar i en utbyggd kollektivtrafik.

Resandet med kollektivtrafik ökar inte i och med en sänkning av taxan för SL-kortet, som Aftonbladetbloggaren Jonas, i häftiga ordalag mot mig, hävdar. Vi ökar andelen resande genom att göra kollektivtrafiken bättre och tillgänglig för fler.

Läs vad jag tidigare skrivit om SL-populism.