torsdag 5 februari 2009

Godkänt för Maud

Allianspartiernas uppgörelse (DN, SvD, DI) om energi- och klimatpolitiken är godtagbar, men har starka och svaga punkter:

Plus:
+ Enighet om Världens mest ambitiösa klimatpolitik. Folkpartiet och moderaterna med på 40-procents CO2-reduktion, energieffektivisering och förnyelsebar energi. Jan Björklunds krypskytte mot en ambitiös nationell miljöpolitik är därmed desarmerad.
+ Stor satsning på förnyelsebar energi som lägger en ramp i riktning mot en helt förnyelsebar energiförsörjning.
+ Klimatfrågan får prioritet framför kärnkraften. Det förnyelsebara får prioritet framför både kärnkraft och olja/kol. Att ersätta kärnkraft med olja och kol innan det förnyelsebara hunnit växa tillräckligt hade inte varit ansvarsfullt.
+ Utbyggda gröna certifikat som tvingar elenergin att öka andelen förnyelsebart.
Satsningen på en klimatvänlig transportsektor med beredskap till starkare ekonomiska styrmedel.
+ Den gemensamma uppslutningen kring koldioxidskatten som det mest effektiva klimatverktyget och att denna ska höjas om det behövs.
+ Ambitionen att helt fasa ut fossilbränsle för uppvärmning till år 2020.

Minus:
- För stor andel flexibla mekanismer (en tredjedel). I första hand bör Sverige göra sitt klimatarbete på hemmaplan så att ny teknik utvecklas. Klimatbistånd bör naturligtvis också stärkas men inte räknas in i Sveriges CO2-minskning i den utsträckning som allianspartierna nu föreslår.
- Det saknas ett resonemang om uppgörelsens tidsmässiga räckvidd när det gäller förnyelse av kärnkraft. Vad händer när olja och kol har fasats ut ur hela energi- och transportsektorn? Det hade varit önskvärt med några långsiktiga kontrollstationer i detta syfte.

Maud Olofsson underströk på presskonferensen att Centerpartiets inställning är att kärnkraft inte är en bra energikälla. Hon beskrev det också som att "kärnkraftsparentesen förlängs". Det är en bra beskrivning på en ansvarsfull politik. Det är dock viktigt att Maud och centerledningen behåller ambitionen att avveckla kärnkraften den dag olje- och kolanvändningen upphört. Ambitionen bör vara att arbeta in långfristiga kontrollstationer i detta syfte. Kanske kan Mona Sahlin bidra med att ge Maud Olofsson draghjälp i detta.

Intressant? Andra bloggar om: energi, kärnkraft, klimat, Centerpartiet, alliansen, folkpartiet, förnyelsebar, Jan Björklund, Maud Olofsson, miljö, moderaterna.

onsdag 4 februari 2009

Kärnkraften: Helt förnybar energi måste vara slutmålet

De hemliga överläggningarna i Centerpartiets riksdagsgrupp om kärnkraften är en av kvällens nyheter. De flesta förstår att klimatfrågan får konsekvenser för lämpligheten av en snabb kärnkraftsavveckling i Sverige. Likväl behöver Centerpartiets ledning göra några mycket viktiga preciseringar av sin inställning till kärnkraftens framtid inför en uppgörelse om klimat- och energipolitiken:

1. Även om klimathotet är mer akut och måste få högsta prioritet de närmaste decennierna är kärnkraften ingen bra energikälla ur miljö- och säkerhetspolitisk synpunkt. Ser man kärnkraft som en lösning på klimatproblemen krävs en mångdubbling av antalet reaktorer i världen med kraftigt ökade risker för olyckor, kärnvapenspridning och användning av radioaktivt material i terrorsyfte.

2. Förnyelsebara energikällor växer så det knakar i både Sverige och övriga världen. Den utvecklingen måste ges gynnsamma möjligheter att fortsätta och förstärkas.

3. Därför bör kärnkraftens andel av energiproduktionen inte tillåtas öka och därigenom tränga ut marginellt dyrare förnyelsebara alternativ.

4. Ett sätt att uppnå detta är att slå fast att subsitutionen av den olja och kol som används i Sverige bör ske med förnyelsebara alternativ.

5. När olje- och kolanvändningen i Sveriges energiförsörjning (i bred mening, dvs även inom transportsektorn) ersatts med förnyelsebara alternativ måste målsättningen vara att ersätta också kärnkraften med förnyelsebara energikällor.

6. Dessa utgångspunkter innebär att en överenskommelse om fortsatt drift och förnyelse av tio kärnreaktorer (kristdemokraternas förslag) måste vara tidsbegränsad och omprövas i takt med att de långsiktiga klimatmålen uppnås.

När Centerpartiet preciserar sin ståndpunkt inför slutförhandlingarna med övriga partier i Alliansen om klimatpropositionen och energipolitiken är det oerhört viktigt att Maud Olofsson och centerledningen är tydliga med att vi inte gillar kärnkraft men inser att klimatfrågan måste få prioritet på mellanlång sikt. Annars riskeras inte bara allvarliga problem med trovärdigheten som liberalt miljöparti inför väljarna, utan också partimedlemmarnas övertygelse om att partiledningen gör en ansvarsfull bedömning av vad som krävs för att rädda vår miljö. Annorlunda uttryckt står partiets själ då på spel.

Kommundagarna i Visby blir ett mycket viktigt tillfälle för centerledningen att klara denna balansakt.