måndag 31 augusti 2009

En politik för radikala pressklipp hjälper inte miljön

Den som läser DN eller SvD i dag kan se helsidesannonser från Stockholms läns landsting med titeln "Världens kanske tuffaste miljömål". Med anledning av detta har Centerpartiet en presskommentar på SLL.se. Kampanjen syftar till att göra medborgare uppmärksamma dels på vad vi gör för miljön i landstinget, och dels hur de själva bidrar till att göra Stockholm till en grönare region när de t.ex. väljer bort bilen för tunnelbana, spårvagn eller etanolbuss.

Miljöpartiet är dock inte nöjda och skickar själv ut följande kommentar:

Region Skåne har redan tagit beslut om att bli en fossilbränslefri region till år 2020. I Stockholms län röstade de borgerliga partierna 2006 emot att landstinget skulle bli fossilbränslefritt år 2021. I Uppsala har landstinget redan idag över 20 procent ekologisk mat, att jämföra med Stockholms ynka 9 procent.

Att Region Skåne har ambitiösa miljömål står utan tvivel. Men som Sydsvenskan påpekar är det en sak att vara radikal på papper och en helt annan att nå resultat. Av allt att döma kommer Region Skåne få det svårt att nå sitt mål om en fossilbränslefri region på blott elva år. Att sätta upp mål som baseras på politiska glädjekalkyler är lockande för många politiker, och får säkert också kortsiktiga avtryck i väljarstöd. Men vare sig Skåne eller Stockholms miljö blir bättre av papperstigrar.

Två konkreta saker värda att notera i Miljöpartiets kommentar: Centerpartiet - som inte var representerade i landstinget 1998-2006 - röstade inte emot ett fossilbränslefritt landsting till år 2021. Uppsala har högre andel ekologisk mat än oss, men vi kommer att nå vårt mål om 25% ekologiskt till 2011 (ett mål som Miljöpartiet själva ställde sig bakom).

Den verkliga skillnaden mellan den miljöpolitik som Centerpartiet driver i Stockholm och den som Miljöpartiet förfäktar är att vi söker resultat och inte radikala pressklipp. Vi kan visa vad vi har gjort, vad vi planerar att göra, och hur vi kommer att nå dit. Vi vill heller inte lägga om medborgarnas vardag genom att till exempel spä på den trafikinfarkt som Stockholm lider av genom att konsekvent säga nej till nya vägar så som Förbifart Stockholm. Miljöproblemet är inte vägarna - det är bilarnas drivmedel.

Jag har ingen tvekan om att miljöpartisterna drivs av ett lika äkta engagemang för miljön som vi. Det är också oppositionens privilegium att vara lite mer radikala eftersom de aldrig behöver förklara hur de ska nå sina mål. Men det är inte en seriös miljöpolitik. Ett talande exempel är just Miljöpartiet här i landstinget, som upprepade gånger har bytt årtal för när de anser att landstinget skall vara fossilbränslefritt, allt utifrån hur den politiska vinden blåser.

Min fråga till Raymond Wigg är om han själv tycker att en ofinansierad överbudspolitik som ändras från månad till månad är ett sätt att skapa förtroende hos Stockholmarna? Min övertygelse är att mål som inte uppnås - för att de i praktiken är omöjliga - riskerar att skapa en "backlash" och spä på en stämning av att ingenting går att göra. Det är om något en riktig björntjänst för miljön.

Intressant? Andra bloggar om Miljöpartiet, MP, Raymond Wigg, Centerpartiet, Stockholms läns landsting

fredag 28 augusti 2009

Brittons vittnesmål är angeläget

Läkaren Sven Britton skriver i dagens SvD om varför han ändrat uppfattning om svininfluensan. Det är en angelägen artikel därför att den kan motverka den trivialisering av denna någorlunda allvarliga epidemi. Må vara att den för de flesta har ett lindrigt förlopp. För en relativt hög andel unga män och kvinnor kommer den faktiskt att leda till mycket allvarlig sjukdom.

Att vaccinera sig bör vara en självklar solidaritetsgärning mot våra medmänniskor och framför allt mot barn och unga. Och i väntan på ett eventuellt försenat vaccin är det en lika viktig solidaritetshandling att undvika att smitta andra om man vet att man har influensan.

Intressant? Andra bloggar om svininfluensan, centerpartiet

torsdag 27 augusti 2009

Njugg inställning till papperslösa riskerar att sprida svininfluensan

I dag skriver jag tillsammans med ett antal partivänner aktiva i landstings- och regionpolitiken om behovet av att säkerställa vaccinering mot svininfluensan även för papperslösa. Senast i maj tog Centerstämman ett tydligt ställningstagande för vård på lika villkor för alla människor som vistas i vårt land - medborgare eller ej. Mot bakgrund av att Folkpartiet och Kristdemokraterna nyligen har gjort liknande ställningstaganden finns det en politisk majoritet i de flesta sjukvårdsregioner för lika vård.

Men de riktlinjer som nu har kommit från socialstyrelsen behöver tydliggöras, för att också säkerställa att papperslösa garanteras vaccinering. Det är särskilt viktigt att det blir avgiftsfritt för denna utsatta grupp. På samma sätt som den reguljära sjukvården inte kan vara ett migrationspolitiskt verktyg, kan inte heller denna extraordinära situation, medvetet eller omedvetet, tillåtas att bli det.

I Stockholm har vi i Centerpartiet tillsammans med våra allianskollegor försäkrat oss om att alla som vistas i länet skall få avgiftsfri vaccinering. För att nå de papperslösa, som ofta har mycket liten eller ingen kontakt med samhällets institutioner, kommer Röda Korset i samarbete med oss i Stockholms läns landsting att ha en viktig uppgift under de kommande månaderna.

Det är viktigt att Socialstyrelsens riktlinjer tydliggörs och information om rätten till avgiftsfri vaccinering för papperslösa kommer alla till del omgående för att garantera en hög anslutningsgrad och ett effektivt skydd för alla som vistas i landet.

Tidigare skrivit om avgiftsfri vaccinering här.

Intressant? Andra bloggar om svininfluensan, vaccinering, papperslösa, stockholms läns landsting, centerpartiet, alliansen

Debatten om rena sprutor fortsätter

Sensommarens sprututbytesdebatt som initierades av det folkpartistiska nätverket Liberati fortsätter. Nu svarar bl.a. Björn Johnson, narkotikapolitisk forskare, på ett antal landstingsfolkpartisters replik på det ursprungliga inlägget av Liberati.

Tidigare skrivet om Centerpartiets uppfattning i frågan här.

Intressant? Andra bloggar om sprututbyten, skademinimering, harm reduction, centerpartiet, folkpartiet, stockholms läns landsting.

fredag 21 augusti 2009

Oroande tecken i vår miljöhälsorapport

På uppdrag av den politiska majoriteten har Karolinska Institutet undersökt sambandet mellan dålig hälsa och miljö. "Miljöhälsorapport 2009" som presenterades i går innehåller mycket matnyttigt för den som vill förstå sambanden mellan miljöförstöring och ohälsa. Jag och min kollega Birgitta skickade med anledning av detta ut följande pressmeddelande.

Allt är inte negativt, men det finns tyvärr ett antal oroande punkter som sticker ut. Bland annat kan vi se att medellivslängden för en vanlig stockholmare är hela 7 månader lägre än den annars skulle ha varit, och att 4000 människor bor i områden med partikelhalter som överstiger både Sveriges och EU:s normer. ABC, Stockholmsnytt, Miljöaktuellt, DN och SvD rapporterar om detta.

Det finns ett samband mellan fossilbilar och ohälsa - bilarna släpper ut skadliga avgaser, och vintertid river dubbdäck upp partiklar i andningsluften. Hornsgatan på Södermalm är särskilt utsatt. Infrastrukturminister Åsa Torstensson öppnade därför i somras upp möjligheten för kommuner att införa dubbdäcksfria zoner, något som Allianskollegorna i stadshuset har tagit fasta på.

En annan reform för bättre luft som är angelägen är en pant på dubbdäck. Med starka ekonomiska drivkrafter för att välja dubbfritt kan vi komma tillrätta med en del av problemet. Biltullarna som använder samma drivkrafter för att få människor att välja kollektiva transporter istället för bilen kan också användas för att premiera miljöbilar över fossilbränslebilar.

Bilen är en naturlig del av stadsmiljön och kommer att förbli så i många år framöver. Vi i Centerpartiet ser därför mycket positivt på att införa en så kallad miljöbilsdifferentiering - en högre tullavgift för särskilt miljöfarliga bilar. Detta förslag föreslogs också av regeringens utredare och förhandlare Carl Cederschiöld när han presenterade sitt förslag till trafikpaket för Stockholmsregionen våren 2008. På så vis påskyndas en utfasning av de bilar som bidrar mest till skadliga emissioner och avgaspartiklar.

I kombination med de satsningar vi nu redan gör i landstinget på spårbunden kollektivtrafik som redan har nollutsläpp, med bland annat dubbelspår på Roslagsbanan, Saltsjöbanan, Nynäsbanan, tvärbana till slussen, och Cityspårvägen tror och hoppas jag att nästa miljöhälsorapport inte kommer innehålla lika alarmerande innehåll. Tyvärr verkar vare sig Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet förstå allvaret i situationen - de reserverade sig nyligen mot Cityspårvägen.

Partivännen Per i stadshuset bloggar om detta också.

Intressant? Andra bloggar om stockholms läns landsting, miljöbilar, centerpartiet, biltullar, miljöbilsdifferentiering

måndag 17 augusti 2009

Centerpartiet i Stockholms läns landsting: Vaccineringen måste vara avgiftsfri även om landstinget får betala notan

Folkhälsoministern Maria Larsson har meddelat att staten eventuellt kommer att skjuta till pengar för att finansiera vaccineringen mot svininfluensan till hösten. Kostnaden för vaccinering av alla stockholmare beräknas bli ca en miljard. Den politiska stridsfrågan blir nu om landstinget eller stockholmarna skall betala vaccineringen ur egen ficka.

Mina presskommentarer vi nyligen skickade ut:

– Nu måste det vara slutkäbblat. Det viktigaste är faktiskt inte vem som betalar utan att hundratals onödiga dödsfall kan förhindras. Mardrömsscenariot är att massvaccineringen går i stöpet och att hundratals unga människor dör i onödan, säger Gustav Andersson (C), sjukvårdslandstingsråd i Stockholms län.

– Det finns tyvärr en olycklig trivialisering av svininfluensan. Jag noterar med oro att många människor inte verkar tycka det är viktigt att vaccinera sig. En kostnad kan då ha en stor negativ effekt på ambitionerna att vaccinera hela befolkningen. Men att vaccinera sig är en mycket väl motiverad skyddsåtgärd och dessutom en solidaritetshandling mot övriga samhället. Trots allt handlar det om en epidemi som riskerar att medföra fler dödsfall bland relativt unga människor i Sverige än Estonia eller Tsunamin om inte befolkningen vaccineras, säger Gustav Andersson (C).

– Lösningen är att företags-hälsovården tar kostnadsansvaret för alla förvärvsarbetande medan landstinget säkrar kostnadsfri vaccination för alla övriga invånare. Men är den lösningen inte möjlig anser Centerpartiet att landstinget inte får tveka om att ta hela kostnaden som en extraordinär utgift utöver budget, säger Gustav Andersson (C).

– Landstingen bör vända sig till staten och kräva att det extra underskott som uppstår på grund av influensavaccineringen kan budgeteras utanför balanskraven. Det är orimligt att en tillfällig extrautgift som dessutom kommer i en tid med extremt ansträngda finanser i landstingen ska tvinga oss till nedskärningar i vård och kollektivtrafik, fortsätter Gustav Andersson (C).

Intressant? Andra bloggar om svininfluensan, centerpartiet, stockholms läns landsting


tisdag 11 augusti 2009

Bards sprututbytesinlägg: Bra i sak, men fel historieskrivning

Ett antal folkpartister aktiva i nätverket Liberati skriver i dag på DN Debatt om behovet av att inför ett sprututbytesprogram i Stockholm. De pekar bland annat på de positiva effekterna från Region Skåne där smittspridningen av HIV i praktiken har stannats av. I Stockholm hade vi så sent som i fjol en grasserande HIV-epidemi bland sprutnarkomaner.

Centerpartiet i Stockholms läns landsting är för sprututbyten. Att människor missbrukar droger är en tragedi, men som politiker måste vi förhålla oss till faktumet att droger alltid har funnits och sannolikt alltid kommer att finnas. Självfallet ska vi motverka nyrekrytering av missbrukare. Men vi behöver också lära oss att hantera missbruk och minimera skadorna för de personer som redan hamnat i eller kommer att hamna i missbruk. Sprututbyten är ett av de mest effektiva sätten att minska lidande, sjukdomsspridning, och öka kontaktytorna till en av de mest utsatta samhällsgrupperna. Dessutom kan det - rätt utformat - öppna kontaktvägar med en låg tröskel för missbrukaren in mot samhällets hjälpinsatser och rehabiliteringsverksamhet.

För oss är det en socialliberal syn på missbruk. Att hjälpa de som är utsatta i den livssituation där de faktiskt befinner sig. Det är därför glädjande att det nu finns en debatt i Folkpartiet om vilka värderingar som ska vara vägledande. Jag har stor respekt för engagemanget i missbruksfrågor bland landstingets folkpartister och moderater. Men rädslan för att sprutbyte skulle legitimera narkotikaanvändning är enligt min uppfattning inte befogad. Det finns också något ur ideologiskt liberal synpunkt tveksamt i att neka en mycket utsatt samhällsgrupp en viktig hjälpinsats från - det sannolikt felaktiga - argumentet att det ger fel signal om samhällets syn på narkotika och därmed kan leda till nyrekrytering. Därför känns det bra att debatten om sprutbytet nu förs inom Folkpartiet.

Med detta sagt är ändå historiebeskrivningen folkpartisterna målar upp inte riktigt korrekt. Landstingsalliansen föreslog en utredning om sprutbyte redan när budget för 2008 antogs hösten 2007. Det var Centerpartiet tillsammans med Kristdemokraterna som drev frågan om sprutbyte medan Moderaterna och Folkpartiet var mer negativa och kompromissen blev en utredning.

I samband med ett motionssvar våren 2008 preciserade vi hur frågan skulle utredas. I det skedet bidrog händelseutvecklingen i Stockholms stad till att en gemensam utredning kunde göras. Baslinjestudien som nyligen publicerades är ett led i det arbetet. Det är en studie som ska ligga till grund för ett framtida beslut om vi ska eller inte ska införa sprututbyten. Hur vi kommer att landa i frågan återstår att se. Min och Centerpartiets uppfattning har inte förändrats, den har snarast förstärkts efter att ha läst studien och själv besökt Region Skånes framgångsrika program.

Den beskrivning som de folkpartistiska artikelförfattarna redovisar ger äran till Alliansen i Stockholms stad. Min bild är att initiativet kom redan för två år sedan, drevs fram parallellt i både stadshuset och landstinget, i båda fall mot stora allianspartiers vilja. Och den konstanta faktorn är att ett enda alliansparti varit för sprutbyte både i riksdag, landsting och Stockholms stad. Det är det liberala Centerpartiet.

Andra som också skriver om debattinlägget: Per Ankersjö, Germaniabloggen

Intressant? Andra bloggar om narkotikapolitik, sprututbyte, folkpartiet, centerpartiet, birgitta rydberg