fredag 21 augusti 2009

Oroande tecken i vår miljöhälsorapport

På uppdrag av den politiska majoriteten har Karolinska Institutet undersökt sambandet mellan dålig hälsa och miljö. "Miljöhälsorapport 2009" som presenterades i går innehåller mycket matnyttigt för den som vill förstå sambanden mellan miljöförstöring och ohälsa. Jag och min kollega Birgitta skickade med anledning av detta ut följande pressmeddelande.

Allt är inte negativt, men det finns tyvärr ett antal oroande punkter som sticker ut. Bland annat kan vi se att medellivslängden för en vanlig stockholmare är hela 7 månader lägre än den annars skulle ha varit, och att 4000 människor bor i områden med partikelhalter som överstiger både Sveriges och EU:s normer. ABC, Stockholmsnytt, Miljöaktuellt, DN och SvD rapporterar om detta.

Det finns ett samband mellan fossilbilar och ohälsa - bilarna släpper ut skadliga avgaser, och vintertid river dubbdäck upp partiklar i andningsluften. Hornsgatan på Södermalm är särskilt utsatt. Infrastrukturminister Åsa Torstensson öppnade därför i somras upp möjligheten för kommuner att införa dubbdäcksfria zoner, något som Allianskollegorna i stadshuset har tagit fasta på.

En annan reform för bättre luft som är angelägen är en pant på dubbdäck. Med starka ekonomiska drivkrafter för att välja dubbfritt kan vi komma tillrätta med en del av problemet. Biltullarna som använder samma drivkrafter för att få människor att välja kollektiva transporter istället för bilen kan också användas för att premiera miljöbilar över fossilbränslebilar.

Bilen är en naturlig del av stadsmiljön och kommer att förbli så i många år framöver. Vi i Centerpartiet ser därför mycket positivt på att införa en så kallad miljöbilsdifferentiering - en högre tullavgift för särskilt miljöfarliga bilar. Detta förslag föreslogs också av regeringens utredare och förhandlare Carl Cederschiöld när han presenterade sitt förslag till trafikpaket för Stockholmsregionen våren 2008. På så vis påskyndas en utfasning av de bilar som bidrar mest till skadliga emissioner och avgaspartiklar.

I kombination med de satsningar vi nu redan gör i landstinget på spårbunden kollektivtrafik som redan har nollutsläpp, med bland annat dubbelspår på Roslagsbanan, Saltsjöbanan, Nynäsbanan, tvärbana till slussen, och Cityspårvägen tror och hoppas jag att nästa miljöhälsorapport inte kommer innehålla lika alarmerande innehåll. Tyvärr verkar vare sig Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet förstå allvaret i situationen - de reserverade sig nyligen mot Cityspårvägen.

Partivännen Per i stadshuset bloggar om detta också.

Intressant? Andra bloggar om stockholms läns landsting, miljöbilar, centerpartiet, biltullar, miljöbilsdifferentiering

6 kommentarer:

JL sa...

Hej Gustav!

Det finns inget i rapporten som bevisar att stockholmaren lever 7 månader kortare än övriga svenskar p g a stadsmiljön, däremot finns det data som säger att stockholmarens medellivslängd är längre än genomsnittet för Sverige (i glesbebyggda norrlandslän lever man kortast).
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Sveriges_l%C3%A4n_efter_medellivsl%C3%A4ngd

Vad som skrivs i rapporten - och som slås upp stort i bl a DN och på beslutfattares bloggar :) - bygger på bl a epidemiologiska studier i USA som visat ett samband mellan att bo nära trafikerade vägar och hög förtida dödlighet. Exakt vad som orsakar sambandet vet man inte. Kanske är det en socio-ekonomisk fråga: att de äter sämre, att de motionerar mindre? Kanske är det en ren partikeleffekt? Något annat? Ingen kan veta säkert.
Via enkel matematik har ovanstående "amerikanska samband" översatts till svenska förhållanden av de svenska forskarna. Resultatet blev en livstidsförkortning på 7 månader för befolkningen som helhet (alltså inte specifikt Stockholm).
Läs bl a sista stycket sidan 19:
http://slb.nu/slb/rapporter/pdf6/lvf2007_014.pdf

Det blev långt och kanske lite rörigt det här. Men jag blir mörkrädd när sådan här "forskning" basuneras ut som sanningar som skrämmer befolkningen och bevisligen påverkar i mitt tycke kloka makthavare. I slutändan handlar det om hur begränsade resurser i samhället ska fördelas och huruvida det är farligt att bo i stadsmiljöer eller inte.

Ha det bra!

Theodor sa...

"Bilen är en naturlig del av stadsmiljön och kommer att förbli så i många år framöver."

Ska man tolka detta som att du inte vill minska bilismen i staden?

Gustav Andersson sa...

Hej!

Ursäkta de sena svaren. Uppskattar era synpunkter och frågor.

JL: Det finns nog anledning att gräva mer i det som du uppmärksammar. Vad gäller siffran sju månader är det som du antyder svårt att isolera oberoende variabler - övriga levnadsförhållanden, osv. - därför kan siffran som du säger vara annorlunda än sju månader i Sverige. Med det sagt finns det fortfarande ett starkt och säkerställt samband mellan utsatthet för bilavgaser/partikar och bl.a. lungcancer och andra hälsoproblem. Oavsett hur mycket tung trafik bidrar till att minska medellivslängden är det i min mening alltid för mycket.

Theodor: Nej det ska du inte. Jag och mitt parti ser gärna - och arbetar för - att fler ska välja kollektiva transportmedel (gärna tvärbana/tunnelbana som har nollutsläpp). Men problemet med biltrafik är i huvudsak inte bilar som sådana, utan deras utsläpp. Jag ser gärna färre bilar i staden, och en betydligt högre andel miljöbilism inom denna på sikt minskande transportform. Men jag tycker också att bilar är ett naturligt inslag i en stadsmiljö, och det är en transportform som inte helt kan ersättas av bussar, tunnelbana och spårvagnar.

Den kollektivtrafiksform som på sikt verkligen kan konkurrera med bilar inom flexibilitet och "småskaliga" transporter är spårbilar. Exakt hur den utvecklingen kommer att se ut i Stockholmsregionen i framtiden är inte klart ännu. Jag och mina kollegor i bl.a. regionplanenämnden och Södertälje kommun arbetar inom Alliansen för att premiera denna transportform.

Theodor sa...

"Men problemet med biltrafik är i huvudsak inte bilar som sådana, utan deras utsläpp."

Där har vi olika åsikt i stadsbyggnadsdebatten. I miljöfrågan så stämmer det delvis men även själva bilen har en stor miljöpåverkan.

Fast du skriver att bilåkandet ändå ska minska, vilket jag inte förstår om du inte ser något problem med bilismen i sig, även om jag håller med om att den bör minska, av miljö- och stadsbyggnadsskäl.

"Den kollektivtrafiksform som på sikt verkligen kan konkurrera med bilar inom flexibilitet och "småskaliga" transporter är spårbilar."

Inom YIMBY är vi betydligt mer tveksamma till spårbilar. Åtminstone är det otänkbart i verkliga städer men kan möjligtvis fungera i glesare områden som moderna tätorter, förorter och liknande. Dock är det ju ett sätt att bygga fast sig i den glesa struktur som vi är emot.

Gustav Andersson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Gustav Andersson sa...

Hej,

"Fast du skriver att bilåkandet ändå ska minska, vilket jag inte förstår om du inte ser något problem med bilismen i sig, även om jag håller med om att den bör minska, av miljö- och stadsbyggnadsskäl."

Jag skrev att problemet i huvudsak är bilarnas utsläpp. En stad som är funktionsindelad, där det sker många och långa biltransporter har givetvis andra problem relaterade till bilen - framförallt stadsplanerings- och trivselmässiga sådana.

Att helt ersätta bilen med spårbilar är kanske inte möjligt, det är nog en fråga som är omöjlig att svara på i dag när tekniken ännu är i sin linda. Men för småskaliga och "individanpassade" transporter är min och mina centerkollegors bedömning i landstinget att den kan komma att konkurrera effektivt med bilar för kortare transporter, och vara ett komplement till andra kollektivtrafiklösningar.

Särskilt intressant blir spårbilen som en kollektivtrafikform som kan "mata" tvärspårvägar och tunnelbana med passagerare, och på så vis göra det enklare att välja bort bilen om man har långt till närmsta station.