torsdag 11 juni 2009

Flyktingmedicinskt Centrum-affären: Stockholms läns landsting måste idka självkritik!

I går sade Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) förvaltning upp ett privat företags uppdrag att beriva flyktingmedicinsk verksamhet i Stockholms län (DN). Bakgrunden är betydande brister som konstaterades av Socialstyrelsen under hösten och som har bekräftats av en medicinsk revision av Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning. Då undersökningen gjordes under april månad i år får undersökningen anses visa att problemen inte har kunnat åtgärdas sedan HSN-förvaltningen krävde åtgärder i slutet av förra året. I det läget är det berättigat att säga upp avtalet.

Men det räcker inte. Det finns också ett behov av självkritik inom Stockholms läns landsting. Vårdföretaget är inte ensamt skyldigt till den uppkomna situationen. Socialstyrelsen visade i sin rapport från i höstas att Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning inte tillräckligt väl följt upp verksamheten. En löpande uppföljning och kontakt hade både kunnat avslöja problem i ett tidigare skede OCH inneburit att företaget fått möjlighet att diskutera hur de stora svårigheterna i verksamheten skulle kunna hanteras. Till dessa svårigheter hör bland annat hur identifikationen ska säkras av personer utan svenska identitetshandlingar. Målgruppen visade sig också vara ungefär fyra gånger större än vad som framgick när avtalet undertecknades. En bättre uppföljning och dialog från HSN-förvaltningens sida hade här varit önskvärd. Att förvalta denna självkritik och att åtgärda de brister Socialstyrelsen pekat på är ytterst ett politiskt ansvar som jag och mina landstingsrådskollegor bör ta tag i.

Ytterligare en slutsats jag drar utifrån turerna kring Flyktingmedicinskt centrum är att det krävs tydligare och mer transparanta rutiner för hur uppföljning och eventuella sanktioner ska ske inom Stockholms läns landsting. Missförhållanden finns och kommer att finnas hos många olika vårdgivare, både sådana som landstinget driver i egen regi och sådana som vi upphandlar eller finansierar genom vårdval. Det är oerhört viktigt att uppföljning och krav på utförarna i vården är lika hårda oavsett om de är privata eller offentliga. Ytterst innebär HSN-förvaltningens beslut att man också måste vara beredd att stänga av vårdavdelningar på våra egna sjukhus om tillräckligt allvarliga missförhållanden uppkommer och inte åtgärdas.

HSN-förvaltningen bedriver ett utvecklingsarbete när det gäller uppföljning. Det är angeläget att det arbetet ges en tydlig och transparant form. Då har något positivt kommit ut ur den tragiska process av ömsesidiga misslyckanden från vårdgivaren och Stockholms läns landstings sida som lett till gårdagens beslut.

Intressant? Andra bloggar om Stockholms läns landsting, Avesina, Flyktingmedicinskt centrum, FMC

1 kommentar:

Anonym sa...

Det är oerhört ledsamt att man läser att FMC inte lyckades att åtgärda de bristerna som SLL krävde i slutet av året. Detta trots att socialstyrelse i sin rapport i januari konstaterar att verksamheten har stramat upp sina rutiner , många förbättring arbete och rutiner infördes och på många delar har verksamheterna vidtagit åtgärder. För den andra vilka åtegärder krävde SLL egentligen i slutet av förra året? Var finns det dokumentet ?
En fråga till politiker borde väl vara att varför uppdraget som nämnden i januari lämnar till HSN är att hitta lösningar till uppsägning av avtalet. uppdraget var aldrig att undersöka om verksamheten och dess ansvariga tagit adekvata åtgärder.
SLL visade aldrig något intresse för dialog, hitta gemensamma lösningar ,hitta bättre arbetsformer,utan avbryter all dialog och avböjer alla inbjudningar till möte och dialog med utförare. Att inte kommunicera revisionsresultatet med verksamhetesansvariga är också tecken på att man var mer angeläget att avbryta avtalet. Inte ens på den politiska nivån visade politiker vare sig intresse eller nyfikenhet om det är överhuvudtaget möjligt att en verksamhet fungerat på det sättet under så lång tid.. Om det är så fallet då är det inte bara FMC som borde granskas utan även SLL:Savtalsansvarigas kompetens , engaemang och korrekthet måste också granskas . Ni politiker vill kanske tror att ni fatta ett korrekt beslut utifrån det underlaget som tjänstemän tagit fram. låt det vara så,då sover man med gott samvete på nätterna. Men det ändrar inte faktum att beslutet var tagt långt innan.Då undrar man vad var revisorensuppdrag?
SLL;sbeslut och sättet som SLL behandlade företaget och patienterna är anmärkningsvärd. Det var ett brutalt sätt att lägga ner en sådan verksamhet på 3 dagar. Märkligt nog att revisionsrapporten lämnas den 10 juni på fm ,avtalet sägs upp kl 11 man hinner att få ett politisk beslut,och 5 vårdcentraler kontaktas för att ta över ansvaret för asylsökande i länet , allt det här inom löpet av ett par timmar.Visst är det märkligt. Faktum är varken vårdgivaren och vårdtagaren i det här fallet behandlades rättvist och korrekt.Man abört alla vårdkontakter för asysökande inom löppet av tre dagar för en utsatt grupp som inte kunde orientera sig i sjukvårdapparaten på 3 dagar. Givetvis fanns information på svenska på vårdguiden. man tog inte hänsyn till patientssäkerheten i det här fallet. Man avbröt den psykosiciala verksamheten som tog hand om ensammkomande barn, våidtagna kvinnor, suicid patienter mm utan att vårdgivare får en chans att slussa patienterna till rätt vård nivå och rätt vårdinstans. Vilka var nöjda med beslutet? politiker,tjänstemän, det tror jag säkert att man gick nöjd från sista nämnd möte i juni till sina sommarställe. Vem märkte att i några veckor fram över kom fortfarande asylsökande till sina gamla mottagningar.SLL agerade på ett ohumant sätt mot en grupp utan språk och röst. Det är bra att vara självkristisk och det är är kanske den enda vettiga kommentarer som jag läser från en politiker.låt oss hoppas på ett samhälle och en politik,där moral, rättvisa och etik står höst upp på listan. En politik som har en acceptans mot en viss folkgrupp och behandlar de nmed värdighet och respekt,även att de inte har röst rätt. Vi får aldrig veta vad egentligen hände med FMC men begåvade människor använder sina sund förnuft. Det är bra att visa handlingskraft men det är ännu