onsdag 27 april 2011

Överdriven försiktighet från regeringens utredare?

Gerhard Larsson lämnar idag över utredningen "Bättre insatser vid missbruk och beroende" till regeringen. Inriktningen för utredningen har framför allt varit hur en bättre samordning av missbruksvården kan skapas. För att komma till rätta med de problem som idag uppstår på grund av det delade huvudmannaskapet, föreslår Gerhard Larsson att landstingens och kommunernas ansvar för vårdkedjan tydliggörs genom ny lagstiftning.


Att utredningen nu presenteras är mycket välkommet - missbruksvården har länge varit ett problemområde där personer ofta faller mellan stolarna på grund av otydlighet kring vem som ska ge vården. Samtidigt är jag inte alldeles övertygad om att lösningarna som presenteras verkligen är tillräckligt progressiva för att få till de förbättringar som efterlyses.


Gerhard Larsson påpekar själv att personer som är fast i någon form av beroende hellre söker vård hos sjukvården än socialtjänsten. Det borde motivera att landstingen ges ett ännu tydligare ansvar än vad som föreslås i utredningen. En överdriven reformförsiktighet riskerar att resultera i en fortsättning i samma hjulspår.

Inga kommentarer: