lördag 11 september 2010

Krafttag mot dålig tandhälsa och fetma hos barn

Idag skriver jag på DN Stockholmsdebatt om mitt och Centerpartiets förslag för att förbättra tandhälsan och förebygga fetma hos barn. Sambandet mellan socioekonomisk status och förekomsten av karies och övervikt hos barn är starkt. Kariesskador är ofta mer än dubbelt så vanliga hos barn i de mest utsatta områdena jämfört med barn i socioekonomiskt starka områden. Det är också ett välkänt faktum att barn i mindre välbärgade områden löper större risk att drabbas av övervikt och fetma, jämfört med barn i mer välsituerade områden.

Centerpartiets förslag är att bland annat samordna kommunernas och landstingets insatser för att komma till rätta med problemet. Vi föreslår därför en rad olika åtgärder som bör vidtas under nästa mandatperiod :

• Vi bör fördjupa det arbete för förebyggande tandvård hos de minsta barnen som påbörjats under denna mandatperiod. Extra fokus bör läggas på gruppen barn med allra störst kariesskador. Dessa barn ska vid behov bli kallade av BVC en extra gång.

• Områdesansvaret för barn- och ungdomstandvården ska öppnas upp för att släppa in nya aktörer. Det ska finnas tydliga kvalitetsmål som kriterium, där vårdgivarna ska ange hur de vill arbeta förebyggande för bättre tandhälsa hos barn. Detta blir ett sätt att driva på det förebyggande arbetet inom barn- och ungdomstandvården.

• Låt skola och förskola samverka med tandvården och sjukvården för att utbilda personal, barn och föräldrar i kostvanor och munhälsa. I skolorna bör skolsköterskan utbildas i grundläggande tandvårdskunskaper. Sköterskan kan på så sätt följa upp de åtgärder som barnets tandläkare förordar vid det årliga tandläkarbesöket.

• Kommunerna måste se över den kost som serveras på dagis, i skolor och på fritids. För att komma tillrätta med barns matvanor, bör mängden socker i mat och dryck på dagis och i skolan minskas.

Att grundlägga goda matvanor och bra tandstatus redan i tidig ålder, är en nyckel till en mer jämlik hälsa för alla barn. Naturligtvis har föräldrarna det största ansvaret för att se till att barnen får i sig en näringsriktig kost. Men att skillnaderna i tandstatus och hälsa mellan barn i olika områden är så pass stora redan innan barnen hunnit börja skolan, tyder på att det behövs krafttag även från samhällets sida. Centerpartiets förslag är därför ett steg i rätt riktning.

Inga kommentarer: