tisdag 15 november 2011

Skärgårdens bästa går före trafikens driftsform

Ett antal mindre skärgårdsrederier kritiserar idag planerna på en "samordnad" upphandling av skärgårdstrafiken. Jag förstår deras oro, inte minst mot bakgrund av att ärendet har dragit ut på tiden. Oron är allvarlig eftersom rederierna är småföretag med anställda och kostsamt tonnage där framförhållning är viktig både för personal- och investeringsbeslut.

Varför har då upphandlingen dragit ut på tiden? Jo därför att beslutsunderlaget inför Trafiknämndens planerade beslut om intriktningsdokument i juni inte höll tillräcklig kvalitet. Det fanns en risk att viktiga delar av landstingets ansvar för skärgårdens kollektivtrafik inte skulle täckas upp. Likaså saknades svar på huruvida upphandlingen skulle riskera att leda fram till ett privat monopol. I det läget vägrade Centerpartiet och Folkpartiet att gå vidare om inte underlaget utvecklades på tolv punkter. I det läget valde alliansen att återremittera förslaget till SL:s förvaltning. Av någon anledning har det tagit mycket längre tid än väntat.

Som skärgårdslandstingsråd möter jag oron bland skärgårdsbor och företagare dagligen. Även om jag inte håller i ärendet (operativa sjötrafikfrågor sorterar under trafiklandstingsrådet Wennerholm) kan jag ge ett väldigt tydligt besked till de boende och besökare som använder trafiken: Skärgårdstrafikens innehåll kommer inte att försämras utan förstärkas. I dessa delar är den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2010) och landstingets skärgårdspolitiska program styrande. Jag uppfattar att Wennerholms vilja är att förbättra trafiken och vad mig och Centerpartiet beträffar kommer vi inte att acceptera någon driftsform som försämrar trafiken.

De boende, besökarna och företagarna i skärgården har därför inget att oroa sig för. En eventuell upphandling kommer inte att påverka landstingets servicenivå. Återstår redarna. För deras framtid som entreprenörer på en marknad är det driftsformen, inte innehållet i trafiken som är det viktigaste. De förtjänar ett tydligt besked så snart som möjligt. Och mycket längre kan de inte vänta.

fredag 11 november 2011

Nya öppningar för privat "folktandvård"

Obs. Varning för landstingsspråk, men låt er inte förskräckas för detta är intressant:

Landstinget Hälso- och sjukvårdsnämnd fattade för tre veckor sedan ett så kallat tilldelningsbeslut för Sveriges första upphandling av områdesansvaret i tandvården. Det är den senaste i ett pärlband av viktiga beslut som innebär att den tandvård som landstinget betalar för, främst den kostnadsfria barn- och ungdomstandvården och tandvården för (äldre- och funktionshindrade) personer med stort omvårdnadsbehov, nu är nästan helt avmonopoliserad.

Områdesansvaret innebär att vart annat år kalla de barn i närområdet till tandvårdsbesök som inte gjort ett aktivt val av tandvårdsgivare. Det är faktiskt en svår och viktig uppgift att få så många barn som möjligt, även dem med tandläkarskräck eller ointreserade föräldrar, att verkligen komma på de regelbundna besöken. Dessutom innebär områdesansvaret att man inte har rätt att avvisa några vuxna i området som söker tandvård. Hittills har enbart Folktandvården haft områdesansvaret i Stockholms län, men nu har ett antal privata tandvårdsbolag alltså åtagit sig detta ansvar i flera områden i länet, bl. a. Skärholmen, Nykvarn och Salem. Det ska bli spännande att se om exempelvis nytänkande Distriktstandvården i Sverige AB (som bildades när landstinget 2009 sålde tio Folktandvårdsmottagningar) och de andra aktörer som vunnit upphandlingen för ett område, kan hitta nya och mer effektiva metoder att öka antalet barn som kommer till tandvården.

Centerpartiet har haft ansvar för landstingets tandvårdspolitik sedan valet 2006. Fram till 2010 var jag ordförande för tandvårdsberedningen, och nu är det Catrin Mattsson som driver det viktiga arbetet framåt. Sedan 2006 har vi bl a genomfört följande:
- Förbättrat och konkurrensneutralt vårdvalssystem för bastandvården för barn och unga. Sedan 1991har det dock varit möjligt att välja privata alternativ om man gör ett aktivt val.
- Införande av ett "privat" folktandvårdsbolag genom försäljning av tio av Folktandvårdens kliniker. Detta gav nytt liv till flera tidigare nedläggningshotade mindre tandvårdsmottagningar och ska förhoppningsvis bidra till bättre konkurrens och verksamhetsutveckling även i vuxentandvården.
- Vårdval och etableringsfrihet i specialisttandvården för barn och ungdomar. Folktandvårdens monopol bröts i april 2010 och flera privata mottagningar kunde öppna för barn. Redan i september 2010 hade de ända upp till två år långa köerna i stort sett försvunnit och många barn med svår tandvärk slapp månadslånga väntetider.

Ibland har jag fått frågan varför det är så viktigt att öppna upp för konkurrens i landstingets tandvårdsansvar när det redan finns så mycket privat vuxentandvård. Våra resultat talar för sig själva. Kortare köer och nya arbetssätt är bra för våra patienter. Men i förlängningen är det också viktigt att det växer fram fler tandvårdsbolag i samma viktklass som Folktandvården, så att vuxna patienter - som betalar större delen av sina tandvårdskostnader ur egna plånböcker - får en ökad makt att också påverka sin prislapp.

Läs DNs artikel om att landstinget avreglerar tandvårdsmonopol.

T-baneutbyggnad går före spårvägsstrategin

Idag skriver SvD om Centerpartiets tveksamhet inför den spårvägsstrategi Etapp 1 som Trafiknämnden skickat ut för synpunkter till kommunerna i Stockholms län. Våra företrädare i många kommuner och i landstingets trafiknämnd är störda av mediabilden i nyhetsrapporteringen kring strategin, eftersom den ger bilden av att det nu skulle vara klappat och klart att Stockholm ska bli en spårvagnsstad istället för att bygga ut t-banan. Det är felaktig mediabild eftersom den omdebatterade strategin är ett rent analysdokument och vägen till bindande beslut är lång.

Vi befarar att en fixering vid en snabb utbyggnad av spårvägar riskerar att tränga undan en tidigarelagd utbyggnad av t-banan och åtgärder i de befintliga kollektivtrafiksystemen, som är mer strategiska för att minska bilpendlingen in till Stockholms innerstad. En minskad bilpendling skulle både minska miljöbelastningen och skapa bättre framkomlighet för den viktiga stombusstrafiken i innerstaden.

Det är olyckligt att den analys som gäller övriga länet (utom innerstaden) inte presenteras samtidigt - eller t o m innan Etapp 1 - eftersom kollektivtrafiken in till stadskärnan är avgörande för framkomligheten och behoven innanför tullarna.

Centerpartiet står för Stockholmsöverenskommelsen och Alliansöverenskommelsen efter valet 2010. Det innebär att vi står bakom:
- Renoveringen av Lidingöbanan och dess sammanbindning med Spårväg City som behövs för att trafikförsörja de nya bostads- och kontorsområdena i Värtan och Gärdet.
- Förlängningen av Tvärbanan från Sickla till Slussen (även om den kraftigt försenade utredningen om hur kopplingen till Saltsjöbanan ska se ut, liksom en eventuell tidigareläggning av t-baneutbyggnad, kanske kan föranleda omprövningar inom Alliansen).
- En eventuell konvertering av 4:ans mycket trafikerade stombusslinje som är samhällsekonomiskt lönsam och skulle stärka tvärttrafiken.

Men när det gäller satsningar utöver Stockholmsöverenskommelsen och länsplanen - och vi behöver sådana satsningar! - måste förlängningen av t-banans blåa linje komma i första rummet. I våras skrev Allianspartierna skrev till regeringen om behovet av nya statliga pengar för t-baneutbyggnad. Vi förväntar oss förstås att den överenskommelsen betyder något. Om ytterligare spårvagnslinjer ska anläggas ligger det därför enligt min bedömning långt fram i tiden, kanske kring 2030 eller 2040, och efter en kraftfull utbyggnad av t-banan.

Slutligen: Det är akut och viktigt att vi får bättre flöde i stombusstrafiken i Stockholm. Det duger inte att det går fortare att gå från Sofia till Fridhemsplan än att åka buss. Vi välkomnar en kraftfull förstärkning av stomtrafikens status och anser att de ursprungliga planerna på att ge stombussarna egna körfält och signalprioritering måste genomföras. För att skapa utrymme i den nuvarande trafiksituationen måste mer biltrafik styras bort från de mest trafikerade delarna av innerstaden. Det är ett viktigt argument för en skyndsam höjning av trängselskatten.

Läser fler debattörer och artikar:
Göran Tégner i DN Stockholmsdebatt, SvDs artikelserie.